Novinky

Výber projektu rodinného domu, vybavenie územného a stavebného povolenia

V tomto dokumente by som Vás chcel oboznámiť s akými projektmi na rodinné domy sa môžete stretnúť, ktoré sú z nich pre Vás najvýhodnejšie, a prostredníctvom tohto dokumentu môžete nahliadnuť

Katalógové projekty

Projekt na mieru

Ak si potrebujete navrhnúť projekt na mieru, vieme Vám pomôcť  s domom podľa Vašich predstáv. Oboznámte sa so spracovaním projektu na mieru.

1. Oboznámenie sa so zadaním

V prvom kroku sa budeme snažiť dôkladne vypočuť Vaše predstavy o bývaní. Budeme sa zaujímať o Váš názor na bývanie, Vaše požiadavky na dispozíciu, na priestorové a technické požiadavky, na vonkajší vzhľad domu,… .

Už v tomto kroku môžeme otvoriť tému o technickom vybavení domu ako je spôsob vykurovania, automatické vetranie, chladenie domu, zriadenie inteligentného domu, …. .Nevyhnutné je však dotiahnuť projekt po ukončenie návrhu, aby bolo možné výber technického vybavenia domu podložiť výpočtom a zároveň určiť jeho opodstatnenie.

Cieľom je načerpať čo najviac informácií, s ktorými budeme v ďalších krokoch pracovať.

Pozn. už v tomto kroku je nevyhnutné pracovať s územným plánom obce/mesta ak existuje, prípadne s inými regulatívmi

2. Obhliadka pozemku

Pre vypracovanie kvalitného návrhu je potrebné oboznámiť sa s pomermi na pozemku. Dôležité sú informácie o výškovom prevýšení, tienení pozemku inými objektmi a porastmi, orientácia voči svetovým stranám, možnosť napojenia na komunikáciu a inžinierske siete, okolitá prírodná scenéria…

Váš pozemok si chodíme obhliadať osobne, pri jednoduchších pomeroch na pozemku sú postačujúce fotografie.

V prípade pozemkov s vyšším prevýšením je potrebne aj výškové zameranie. Orientačné výškové zameranie Vám zrealizujeme sami, pri podrobnejšom zameraním je potrebné spolupracovať s geodetom.

3. Tvorba návrhu

S načerpanými informáciami v predchádzajúcich krokoch je primárne tvorený pôdorys domu, jeho dispozícia, priestrannosť a osadenie na pozemok.  Po vzájomnom odsúhlasení sa pôdorys domu dopĺňa o výplne otvorov a 3D model domu.

3D model slúži pre Vašu lepšiu predstavivosť a priblíženie návrhu k realite. 3D model je možné doplniť aj o vnútorné priestory domu.

Ďalej je účinnou pomôckou pre stváranie dopadu slnečných lúčov na fasádu v zimných a letných mesiacoch, určenie doplňujúcich tieniacich konštrukcií, tak aby v zimných mesiacoch boli maximalizované tepelné zisky a v lete eliminované prehrievanie domu vplyvom dopadu slnečných lúčov.

4. Vypracovanie PD a jej obsah

Po odsúhlasení pôdorysného riešenia a vizuálneho stvárania domu s Vami doriešime technické vybavenie domu. Odporučíme Vám vhodné vybavenie z hľadisko komfortu, ale prihliadame aj na ekonomickú návratnosť technického vybavenia.

V tejto fázy začína etapa spracovania projektovej dokumentácie. Projekt sa dopĺňa o časti Stavebná časť a Statika, Zdravotechnika, Vykurovanie, Elektroinštalácia, Požiarna bezpečnosť.

Ďalšími časťami môžu byť Plynofikácia, Rekuperácia, Čistiareň odpadových vôd, Chladenie, a iné v závislosti od navrhnutého riešenia objektu.

Spracovanie Projektovej dokumentácie trvá 1 mesiac od odsúhlasenia pôdorysného riešenia a vizuálneho stvárania domu

Obsah jednotlivých častí dokumentácie:

Stavebná časť:

Sprievodná správa

Technická správa

Energetické hodnotenie

Rozpočet na základe TH ukazovateľov

Situácia osadenia stavby na pozemok s prípojkami

Pôdorysy

Rezy

Pohľady

Architektonické detaily

 

Statika:

Statické posúdenie

Základy

Strop

Krov s výpisom reziva

Statické detaily s výpisom prekladov a dimenziami ŽB prvkov s vystužením

Zdravotechnika:

Technická správa

Situácia osadenia domu s prípojkami

Vedenie inštalácií v nadzemných podlažiach

Vedenie inštalácií v základoch

Vzorové rezy kanalizačnou a vodovodnou prípojkou

Dokumentácia vodomernej a kanalizačnej šachty

Septik

Riešenie dažďovej odpadovej vody

 

Vykurovanie:

Technická správa a návrh zdroja vykurovania

Vedenie inštalácií v nadzemných podlažiach

 

Elektroinštalácia:

Technická správa

Situácia osadenia domu s prípojkou

Vedenie inštalácií v nadzemných podlažiach

 

Požiarna bezpečnosť:

Technická správa

Výpočty odstupových vzdialeností

Situácia osadenia domu

Výkres nadzemných podlaží

 

Plynofikácia, Rekuperácia, ČOV…

Technická správa

Situácia osadenia domu s prípojkou

Vedenie inštalácií v nadzemných podlažiach

5. Povolenie

Po ukončení projekčných prác a odovzdaní projektu môžete začať vybavovať  stavebné povolenie. Vieme Vám byť nápomocní a poskytnúť Vám poradenstvo v tejto problematike, alebo sa môžete nechať zastupovať vo vybavovaní povolení nami.

V prípade zastupovania v tejto veci povolenia začíname vybavovať už v priebehu projekčnej fázy, kedy oslovujeme dotknuté orgány k vyjadreniu k PD a tým dochádza k urýchleniu vybavenia stavebného povolenia.

6. Stavebný dozor

Stavebný dozor zabezpečujeme pre Vaše potreby k stavebnému povoleniu pri svojpomocnej výstavbe,  čo je nevyhnutné pre vydanie stavebného povolenia.

Ďalej stavebný dozor zabezpečujeme pri realizácii stavby buď komplexne na celú stavbu, alebo len na konštrukcie, ktoré požadujete prebrať/ skontrolovať. Výkon stavebného dozoru spočíva v preštudovaní projektovej dokumentácie, jej spripomienkovaní, návrhu úsporných opatrení, kontrole dodávateľských firiem z hľadiska kvality a ceny diela.

S pribúdajúcimi požiadavkami na výstavbu energeticky úsporných domov má zmysel angažovanie stavebného dozoru pri výstavbe. Nevyhnutná je kontrola a realizácia stavebných detailov, ktoré neboli predmetom riešenia v projektovej dokumentácii. V týchto detailoch nastávajú najčastejšie chyby pri výstavbe, alebo dochádza k neúmernému predražovaniu konštrukcie z dôvodu nevhodnej realizácie.

7. Cena

Cena za projekčné práce sa stanovuje individuálne a závisí od komplikovanosti navrhovaného objektu a požiadaviek na spracovanosť dokumentácie – dokumentácia k územnému konaniu, stavebnému konaniu, realizačný projekt.

V prípade záujmu pošlite Váš dopyt na nacenenie na emailovu adresu forb@forb.sk, radi Vám odpovieme.

Pri jednoduchých rodinných domoch Vám vieme garantovať cenu ako za katalógové rodinné domy  vrátane osadenia stavby na pozemok a projektov prípojok.

Realizácia stavby RD

Vyberte si realizáciu z našej ponuky KATALÓGOVÉ PROJEKTY, alebo nám zašlite projekt na nacenenie.  Viac informácií sa dozviete v sekcii O SPOLOČNOSTI a BLOG.

Referencie z našich realizácií viď nižšie.

REFERENCIE