Čo obsahuje projekt?

Všetky návrhy rodinných domov sú spracované do formy hotového projektu, ktorý poslúži pre potreby vybavenia územného rozhodnutia, stavebného povolenia a samotnej realizácie rodinného domu. Projekty sú spracované ako domy s takmer nulovou potrebou energie v energetickej triede A0, v súlade so stavebným zákonom a súčasne platnými technickými normami. Pre každého stavebníka je projekt záväzný a musí ho rešpektovať v plnej miere. Projekt rodinného domu dodávame v 5 paré.

Paré č.1,2,3 slúži na vybavenie stavebného povolenia, paré č.4,5 ostáva u investora a slúži na výstavbu.

Všetky projekty je možné objednať aj v zrkadlovom obraze. Zrkadlový obraz si môžete pozrieť na stránke www.prodom.sk. Ceny projektov sú vrátane 20% DPH.

KAŽDÉ PARÉ OBSAHUJE

Projekt architektúry

obsahuje sprievodnú a technickú správu, výkresy v mierke 1:50 a 1:100, základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, výpisy výrobkov, detaily a projekt požiarnej ochrany (v paré číslo 1-3).

Projekt statiky

obsahuje technickú správu, výkresy skladby a tvaru stropov, výkresy výstuže stropov, vencov a prekladov, schodiska, väzníkový krov, výkazy materiálov a na požiadanie statický výpočet.

Projekt zdravotechniky

obsahuje technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, kanalizácie a domového plynovodu a výkaz materiálu.

Projekt elektroinštalácie

obsahuje technickú správu, elektrické rozvody, bleskozvod, schému rozvádzača a výkaz materiálu.

Projekt ústredného kúrenia

obsahuje technickú správu, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kúrenia, rozmiestnenie a dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu. Projekt je spracovaný pre plynové kúrenie a obsahuje vetranie s rekuperáciou a projektové energetické hodnotenie na „ultranízkoenergetický rodinný dom“. Ako alternatívu dostanete elektrické vykurovanie Tepelným čerpadlom.

Projekt neobsahuje

osadenie na pozemok – Situácia a prípojky inžinierskych sietí

SITUÁCIU A PRÍPOJKY INŽINIERSKYCH SIETÍ VIEME DODAŤ NA ZÁKLADE POSKYNUTIA INFORMÁCIÍ O POZEMKU, PO DOPLNENÍ INFORMÁCII VÁM VIEME SPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU.

Čo obsahuje cena realizácie?

Hrubá stavba – realizácia do 3 mesiacov od odovzdania staveniska

-vytýčenie stavby

-výkopové práce

-základové pásy, nadstavba 2 rady DT

-základová doska + podklad

-kanalizačné rozvody pod doskou, uzemnenie

-príprava na krb

-nosné murivo pálená tehla/porobetón hr.25cm

-veniec

-väzníkový krov

-betónová/pálená krytina

-odkvapový systém

-plastové dvere a okná – trojsko

 

Holodom  – realizácia do 4 mesiacov od odovzdania staveniska

-hydroizolácia

-priečky

-rozvody ZTI, elektroinštalácie, vykurovanie elektrické podlahové

-rozvody internet, rozvody antény TV

-stropná konštrukcia min.vlna hr. 30cm +SDK

-podlahová konštrukcia EPS S hr. 150mm, poter

-omietky VPC

-zásuvky, vypínače

-stropný výlez

-fasáda, zateplenie EPS F hr. 150mm , silikónová omietka bielej farby, kamenný obklad

-zásobník TUV 125l

Nižšie uvedená technológia nie je obsahom ponuky:

-komín + krb, rekuperácia, tepelné čerpadlo, plynofikácia domu, solárny ohrev TUV, fotovoltaický systému ohrevu TUV a vykurovania,

Dokončenie stavby NACEŇUJEME INDIVIDUÁLNE PODĽA POŽIADAVIEK KLIENTA

-zariaďovacie predmety, maľby, nášľapné vrstvy podláh, dlažby, obklady, interiérové dvere,

-spevnené plochy, terasa, odkvapový chodník, oplotenie, teréne úpravy

-elektrická, vodovodná, kanalizačná, plynová prípojka, …….

– garáž, prístrešok pre autá

-zavlažovanie, sadové úpravy

Okrem samotnej výstavby rodinného domu ponúkame služby spracovania projektovej dokumentácie, vybavenie stavebného povolenia a kolaudácie rodinného domu.

Pri odovzdaní stavby zabezpečujeme:

-geometrický plán

-vytyčovací protokol

-revízne správy od elektroinštalácie a bleskozvodu, komínov, plynových rozvodov a iných zariadení

-skúšky vykurovania

-tlakové skúšky rozvodov vody a kanalizácie

-energetický certifikát stavby

-certifikáty použitých materiálov

-doklad o nakladaní s odpadmi