Povolenia, dozorná činnosť

Na základe skúseností s vybavovaním povolení  (územných, stavebných, vyjadrení dotknutých orgánov, kolaudácií, ….) množstva stavieb sme si vedomí náročnosti tejto činnosti a preto sa snažíme klientom tento proces zjednodušiť zastupovaním v tejto činnosti, prípadne poskytovaním poradenstva „ako na to“.

Vieme byť nápomocní už pri samotnej kúpe pozemku a to ako pri posúdení ceny pozemku tak aj pri procese zápisu do katastra.

Riešime ohlášky stavieb, búracie, územné a stavebné povolenia. V rámci týchto povolení zabezpečujeme ďalej vyjadrenia dotknutých orgánov, t.j. správcov sietí a orgány štátnej správy, prípade ďalších subjektov určených stavebným úradom.

Ku kolaudáciám zabezpečujeme všetky potrebné dokumenty ako sú napríklad:

-fotokópia právoplatného stavebného povolenia, právoplatného rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením

-písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu

-opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia

-geometrický plán  so zameraním stavby

-stavebný denník

-rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi

-ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr.: doklady o splnení základných požiadaviek na stavby:

  • doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení vhodných stavebných výrobkoch v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z.o stavebných výrobkoch v platnom znení
  • doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám
  • stavebné povolenie, územné rozhodnutie

-doklad o energetickej certifikácii budovy v zmysle zák. č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

– a iné…

Poskytovanie služieb stavebného a autorského dozoru je za účelom dodržania projektu, technologických postupov a eliminácií chýb pri výstavbe. Nie vždy na stavbách sa postupuje správnym spôsobom a s rastúcimi požiadavkami na výstavbu sa tento problém bude viacej prehlbovať a preto narastá význam angažovania stavebného a autorského dozoru.

Účasťou pri výstavbe stavebný a autorský dozor preberá zodpovednosť za prebrané konštrukcie stavby, vie byť nápomocný pri riešení vzniknutých problémov, vie riešiť situácie, ktoré neboli predmetom projekčného riešenia.

Činnosť stavebného dozoru je zo zákona povinná pri realizácii stavieb svojpomocne, pri realizácii stavieb stavebnou firmou je odporúčaná.

V prípade záujmu vypracovania cenovej ponuky nás kontaktujte tu, alebo sa dostavte na obchodné rokovanie tu